prawa i obowiązki pacjenta,regulamin,regulaminu,regulaminie

Pacjent ma prawo do:

1.

świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,

2.informacji o swoim stanie zdrowia,
3.zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
4.wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
5.zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
6.poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
7.dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
8.zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
9.poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
10.opieki duszpasterskiej,
11.przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
Pacjent obowiązany jest do:
1.stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego,
2.nie opuszczania w trakcie hospitalizacji budynku Szpitala bez wyraźnej zgody lekarza prowadzącego leczenie,
3.przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz palenia na terenie Szpitala,
4.przestrzegania zasad ustanowionych w aktach prawa wewnętrznego stanowionego przez Szpital,
5.przestrzegania kultury, czystości osobistej, higieny i porządku w sali chorych,
6.odpowiedzialności za powierzone rzeczy szpitalne i uszanowanie mienia szpitalnego,
7.zachowania respektującego prawa innych pacjentów do wypoczynku,
8.używania odbiorników radiowych za zgodą pozostałych pacjentów, których spokój może zostać zakłócony,
9.stosowania się do zaleceń personelu medycznego, w przypadku używania telefonów komórkowych.