certyfikat,certyfikaty,przywracanie wzroku,iso 9001,2000

ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością

POLITYKA JAKOŚCI

Zarząd Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia” jest osobiście zaangażowany w formułowanie polityki jakości firmy, wyznaczanie celów jakościowych, zapewnienie środków niezbędnych do ich realizacji. Dzięki temu jesteśmy przekonani, że: „Misją szpitala jest przywracanie pacjentom wzroku” i że jest ona wypełniana ku zadowoleniu pacjentów i całego personelu Kliniki.

Nadrzędnymi celami Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., w szczególności N.Z.O.Z. „Jasne Błonia” są:

1. Rozwój Kliniki i spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie leczenia okulistycznego doraźnego ambulatoryjnego, diagnostyki oraz zabiegów operacyjnych:
fakoemulsyfikacja zaćmy,
witrektomia,
operacje odwarstwionej siatkówki,
opasanie gałki ocznej,
zabiegi przeciwjaskrowe,
zabiegi wieloproceduralne (łączone),
i innych zabiegów okulistycznych,
poprzez świadczenie usług zgodnych z wymaganiami i oczekiwaniami pacjentów oraz normami i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Programowanie i organizowanie szkoleń i konferencji dla lekarzy okulistów.

3. Stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez: zapewnienie jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001: 2000 i prawem oraz stałe monitorowanie i podwyższanie skuteczności procesów.

Sposobem osiągnięcia tych celów jest:
 
Dokładne identyfikowanie potrzeb pacjentów.
Realizowanie usług przez kompetentny personel.
Stosowanie odpowiedniego wyposażenia, korzystanie z materiałów i usług od sprawdzonych i godnych zaufania dostawców.

M. Dzięgielewska
Prezes Zarządu

ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego

POLITYKA ŚRODOWISKOWA I BHP

Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” w Łodzi świadczy kompleksowe usługi w zakresie leczenia chorób oka i zapewnia najlepszą opiekę medyczną pacjentom, dbając jednocześnie o ochronę środowiska naturalnego oraz o bezpieczeństwo naszych pacjentów, pracowników i gości.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

1. Rozwój Kliniki i spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie leczenia okulistycznego doraźnego ambulatoryjnego, diagnostyki oraz zabiegów operacyjnych:

  postępowanie zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi i innymi w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz innymi obowiązującymi nas wymaganiami;
  wnikliwe identyfikowanie wszelkich zagrożeń związanych z pracą i wdrażanie skutecznych działań zapobiegających wypadkom, chorobom zawodowym i awariom środowiskowym;
•  ograniczanie zanieczyszczenia środowiska poprzez właściwe postępowanie z odpadami powstającymi podczas świadczenia przez nas usług, szczególnie odpadami medycznymi;
•  oszczędne gospodarowanie mediami energetycznymi;
•  ustawiczne szkolenia - podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości proekologicznej;
•  upowszechnianie postaw proekologicznych i dbałości o bezpieczeństwo wśród naszych pacjentów;
•  motywowanie naszych pracowników i partnerów do przestrzegania zasad bezpiecznej pracy i angażowanie się w wypracowanie coraz bezpieczniejszych metod pracy.

Zarząd Spółki zapewnia zasoby oraz zobowiązuje się do świadomego realizowania i utrzymania celów związanych z polityką zintegrowaną na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy. Realizacja polityki i jej celów przez wszystkich pracowników jest nadzorowana przez przedstawiciela kierownictwa, a oceny jej realizacji dokonuje najwyższe kierownictwo podczas okresowego przeglądu Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz BHP.

PN-N 18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

POLITYKA ŚRODOWISKOWA I BHP

Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” w Łodzi świadczy kompleksowe usługi w zakresie leczenia chorób oka i zapewnia najlepszą opiekę medyczną pacjentom, dbając jednocześnie o ochronę środowiska naturalnego oraz o bezpieczeństwo naszych pacjentów, pracowników i gości.

W celu ciągłego doskonalenia efektów naszej działalności środowiskowej oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i w zakresie BHP zgodny z normami ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  postępowanie zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi i innymi w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz innymi obowiązującymi nas wymaganiami;
  wnikliwe identyfikowanie wszelkich zagrożeń związanych z pracą i wdrażanie skutecznych działań zapobiegających wypadkom, chorobom zawodowym i awariom środowiskowym;
•  ograniczanie zanieczyszczenia środowiska poprzez właściwe postępowanie z odpadami powstającymi podczas świadczenia przez nas usług, szczególnie odpadami medycznymi;
•  oszczędne gospodarowanie mediami energetycznymi;
•  ustawiczne szkolenia - podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości proekologicznej;
•  upowszechnianie postaw proekologicznych i dbałości o bezpieczeństwo wśród naszych pacjentów;
•  motywowanie naszych pracowników i partnerów do przestrzegania zasad bezpiecznej pracy i angażowanie się w wypracowanie coraz bezpieczniejszych metod pracy.

Zarząd Spółki zapewnia zasoby oraz zobowiązuje się do świadomego realizowania i utrzymania celów związanych z polityką zintegrowaną na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy. Realizacja polityki i jej celów przez wszystkich pracowników jest nadzorowana przez przedstawiciela kierownictwa, a oceny jej realizacji dokonuje najwyższe kierownictwo podczas okresowego przeglądu Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz BHP.

ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zidentyfikowane zostały procesy realizowane w klinice oraz aktywa informacyjne wymagające ochrony. Aby skutecznie chronić informacje powierzone przez pacjentów oraz powstające w procesie realizacji usług wdrożyliśmy i stosujemy wymagania normy ISO/IEC 27001:2013.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji wdrożony w Klinice Okulistycznej "Jasne Błonia" Sp. z o.o. bazuje na szczegółowej identyfikacji i klasyfikacji informacji, które chcemy chronić. Mamy świadomość, że informacje, niezależnie od nośnika, na którym są gromadzone oraz kanałów informacyjnych, którymi są przekazywane powinny być chronione w taki sposób aby nie następowało ich nieautoryzowane ujawnienie, przekazanie lub wykorzystanie, które mogłoby prowadzić do strat biznesowych oraz naruszenia interesów i praw naszych pacjentów. Niezmiernie istotne jest aby informacje były właściwie chronione, a także dostępne na czas dla osób upoważnionych oraz aby nie ulegały nieautoryzowanym zniekształceniom na skutek umyślnego lub nieumyślnego działania.

Aby spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji wszyscy pracownicy powinni stosować się do wymagań wynikających z niniejszej polityki, deklaracji stosowania zabezpieczeń oraz dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji stosujemy następujące zasady:

  aktywa informacyjne są poddawane regularnym przeglądom,
•  regularnie wykonywany jest proces oceny ryzyka w celu coraz lepszej identyfikacji zagrożeń związanych z wykorzystywanymi aktywami,
•  stale podnosimy świadomość pracowników oraz stron trzecich świadczących usługi dla kliniki w zakresie bezpieczeństwa informacji,
•  kładziemy duży nacisk na stosowanie nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych,
•  zwracamy uwagę na dobór dostawców oraz odpowiedni nadzór nad powierzonymi im procesami i informacjami,
•  zbieramy i analizujemy incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji oraz podejmujemy niezwłoczne działania w celu unikania tych zagrożeń w przyszłości,
•  identyfikujemy zobowiązania prawne oraz kontraktowe, a także wymagania klientów,
•  monitorujemy skuteczność stosowanych zabezpieczeń,
•  kładziemy duży nacisk na ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wymagań bezpieczeństwa informacji określonych w dokumentacji oraz wynikających z wymagań prawnych i innych. Pracownicy zobowiązani są do:

  dbałości o bezpieczeństwo powierzonych informacji,
  stosowania zabezpieczeń w odniesieniu do informacji i sprzętu służącego do tworzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
  ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych, a także informacji poufnych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa,
  zgłaszania wszystkich stwierdzonych przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji,
  zgłaszania propozycji rozwiązań systemowych i organizacyjnych służących poprawie poziomu bezpieczeństwa informacji.